• 6_3 copy.jpg
  • 9_3 copy.jpg

partners2020

 

REGULAMIN BIEGU

KROSNO BIEGA - ZEMSTA

CHARAKTER ZAWODÓW

„Krosno Biega” to górski bieg przełajowy, zwany dalej Zawodami, na trasach o przeważającej naturalnej nawierzchni z dużą ilością zbiegów i podbiegów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521, tel: +48 883 886 219.

TERMIN I MIEJSCE, TRASY

Zawody odbędą się 17.06.2020 wg następującego harmonogramu:

16:30 - 17:30 - praca biura zawodów

18:00 - start kat. bieg

18:05 - start kat. nordic walking

ok. 19:15 - zakończenie i dekoracja zawodników

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

Trasa Zawodów o długości 7 km oraz sumie podbiegów wynoszącej 320 m będzie wytyczona głównie w terenie leśnym, istniejącymi drogami, ścieżkami i szlakami.  Trasa zostanie oznakowana w terenie kolorowymi taśmami i chorągiewkami.

Do Zawodów może zostać dopuszczonych maksymalnie 130 osób (łącznie biegaczy oraz zawodników Nordic Walking).

Zawodnicy będą mogli rywalizować w dwóch dyscyplinach: bieg oraz nordic walking.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w Zawodach należy spełnić łącznie następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat albo przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Zawodach,

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc,

- zaakceptować niniejszy Regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego  lub w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,

- stawić się punktualnie na starcie.

ZASADY RYWALIZACJI, NAGRODY

Klasyfikacja dla obu dyscyplin zostanie przeprowadzona w kategorii kobiet i mężczyzn. Nagrodzone zostaną 3 najszybsze zawodniczki oraz 3 najszybszych zawodników.

Zasady obowiązujące podczas Zawodów:

- każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. Poruszania się na terenach leśnych,

- obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie,

- podbieganie w dyscyplinie nordic walking jest bezwzględnie zabronione!

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom służby porządkowej Organizatora. 

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

Płatność przelewem/szybkimi płatnościami online – minimum 2 dni przed dniem startu

Płatność kartą płatniczą w biurze zawodów

30 zł

35 zł

Zawodnikom niepełnoletnim przysługuje 50% zniżka.

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

- poczęstunek i napoje na mecie,

- pomiar czasu,

- numer startowy,

- nagrody dla najlepszych zawodników,
- zabezpieczenie medyczne trasy.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym na publikację danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz na przesłanie rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, a także na otrzymywanie informacji dotyczących zawodów drogą mailową.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Maraton Wigry także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

OBOSTRZENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Ze względu na panujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zawodów w zgodzie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu zawodów.

Ze względu na powyższe Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania uczestników do podporządkowania się obowiązującym przepisom i wynikającym z nich obowiązkom, jak np. noszenie masek w biurze, na starcie i na mecie zawodów, dezynfekcja rąk przed wejściem do stref kontaktu, zachowanie stosownych odległości pomiędzy zawodnikami itp. 

Jednocześnie zakazuje się obecności osób postronnych, rodzin i publiczności na terenie biura zawodów, startu oraz mety. Zakaz ten może zostać cofnięty wskutek zmiany obowiązujących przepisów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU, DODATKOWE INFORMACJE

Ewentualne zmiany Regulaminu oraz dodatkowe informacje techniczne będą publikowane na stronie Zawodów – www.krosno.run oraz rozsyłane drogą mailową do zarejestrowanych zawodników.